Seijgraaf BV's Privacy Verklaring

Algemeen

Seijgraaf respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Seijgraaf verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Seijgraaf verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te bieden en uit te voeren, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Seijgraaf verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging vermelde opdracht;
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing

Indien de gevraagde persoonsgegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat Seijgraaf de hierboven genoemde diensten niet (goed of slechts gedeeltelijk) kan uitvoeren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Seijgraaf verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • Naam
  • Woonadres en/of postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Seijgraaf verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Seijgraaf deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Seijgraaf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Seijgraaf bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Seijgraaf van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u bij Seijgraaf indienen.

Gebruik social media

Op de website van Seijgraaf kunnen er knoppen zijn (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Seijgraaf houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Aanpassing privacyverklaring

Seijgraaf heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Seijgraaf gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.