Algemene Voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden/ General conditions van Seijgraaf BV
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Seijgraaf’s diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Alle door de Opdrachtgever aan Seijgraaf verstrekte opdrachten – waaronder aanvullende en vervolgopdrachten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd – worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Seijgraaf. De artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Seijgraaf is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag zijnde het door Seijgraaf voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief B.T.W., dit met een maximum van EURO 10.000.
  5. Bij het inschakelen van derden zal Seijgraaf steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Seijgraaf is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtgever geeft Seijgraaf hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
  6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Seijgraaf tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, dit behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Seijgraaf.
  7. De werkzaamheden worden periodiek aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.
  8. In geval van verzuim is Opdrachtgever over het declaratiebedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen (inclusief BTW).
  9. Indien Seijgraaf haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Seijgraaf is ingeroepen, respectievelijk door Seijgraaf incassomaatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
  10. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Seijgraaf wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.